Parkbos: geen nieuw openbaar onderzoek

donderdag 29 april 2010 15u40 | Michel Vuijlsteke | 15 reacties
Trefwoorden: , , , .

Begin deze maand berichtten wij over de vernietiging door de Raad van State van het deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waar het Parkbos onder valt.

Naar aanleiding van een aantal vragen in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement bevestigt Minister Muyters dat de procedure relatief weinig vertraging zal oplopen, onder meer omdat er geen volledig nieuw openbaar onderzoek komt. Ook het wetenschapspark Rijvissche blijft ongewijzigd in de plannen.

Op woendag 28 april 2010 kwam de zaak aan bod in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement. Veli Yüksel, Filip Watteeuw, Robrecht Bothuyne en Helga Stevens interpelleerden de bevoegde minister, Philippe Muyters.

Zij wilden weten wat de gevolgen van het arrest van de Raad van State zouden zijn voor de realisatie van het parkbos. De Vlaamse Regering had zich in 2005 sterk geëngageerd ten aanzien van de Gentse regio: het parkbos was vastgelegd en beloofd, maar het geheel bleef aanslepen: amper 30 van de 340 voorziene hectare grond zijn verworven, de ruilgronden met landbouw komen maar niet op gang…

Het arrest van de Raad van State zorgt nu voor bijkomend oponthoud. Specifiek wilden zij van de minister weten wat het arrest zou betekenen voor de onteigeningen die moeten gebeuren, hoe het zat met het wetenschapspark in het parkbos, en welke timing Muyters in gedachten had.

Muyters had zich in de pers al sterkgemaakt dat het dossier maar enkele maanden oponthoud zou kennen, en lichtte dat in de commissievergadering toe.

Het RUP mag dan al vernietigd zij, dat wil niet zeggen dat stedenbouwkundige vergunningen moeten beoordeeld worden op basis van het vorige gewestplan. Enkel het definitieve RUP is vernietigd en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet specifiek dat vergunningen kunnen worden geweigerd indien de aanvraag onverenigbaar is met het voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat niét vernietigd is.

De Vlaamse regering zal tegen midden mei een nieuw voorstel klaarhebben voor het RUP (deelplan parkbos). Dat voorstel zal een aangepaste onderbouwing en motivering hebben om tegemoet te komen aan het bezwaar van de Raad van State. Het is niet de bedoeling om het openbaar onderzoek opnieuw te doen. Dat wil dus ook zeggen dat er geen nieuwe klachten kunnen ingediend worden, en dat er geen aanpassingen aan het RUP mogelijk zullen zijn: de regering doet gewoon verder vanaf het moment van de vernietiging.

In het parkbos was het wetenschapspark Rijvissche gepland. De beslissing van de Vlaamse regering over de werkwijze die nu zal gevolgd worden, betekent meteen dat het wetenschapspark er wel degelijk komt. Zelfs al werd het aangevochten door zowel de milieubeweging als landbouwers en buurtbewoners.

© 2010 GENTBLOGT VZW

15 reacties »

 1. Reactie van Arthur De Decker

  Het bovenstaande bericht moet wel ietwat worden genuanceerd. De voorgestelde werkwijze van miniter Philippe Muyters om geen nieuw openbaar onderzoek te doen is nog allesbehalve definitief. Zijn administratie moet dit voorstel nog onderzoeken en zal het tegen midden mei voorleggen aan de Vlaamse regering. Na de beslissing van de Vlaamse Regering zal nog het advies worden ingewonnen van de Raad van State en pas nadien zal de te volgen werkwijze definitief kunnen worden vastgesteld in de Vlaamse Regering. Ik ben geen jurist doch ik heb de grootste twijfels dat de Raad van State dit zal goedkeuren. Naar mijn bescheiden mening impliceert de vernietiging door de Raad van State dat alles moet worden over gedaan, dus met inbegrip van nieuw openbaar onderzoek en behandeling van eventuele nieuwe klachten. Daar bestaat rechtspraak over.

 2. Reactie van Maybe

  …of het onderzoek van het onderzoek. We zitten toch in België he!

 3. Reactie van Arthur De Decker

  Open Brief

  Geachte gemeenteraadsleden,

  In de gemeenteraad van dinsddag 25 mei 2010 wordt uw goedkeuring gevraagd van het volgende document:

  “-Aanleggen van een fietsverbinding over de E40 en over de Ringvaart/R4 als missing link voor de realisatie van een langzaam verkeersas op de oude spoorweg Gent – De Pinte.-Selectieverslag in het kader van de procedure Open Oproep.-Bestek nr. 09469/01/00/00 voor het uitschrijven van een onderhandelingsprocedure zonderbekendmaking (artikel 17 § 2 4 °) met de 5 geselecteerde kandidatenOntwerp overeenkomst te sluiten tussen de opdrachtgever en de aangestelde ontwerper”.

  Ik vestig er uw aandacht op dat dit voorstel kadert in de uitvoering van de groenpool Parkbos waarvan de wettelijke basis was vastgelegd door het GRUP Groenpool Parkbos.

  Op 17 maart 2010 heeft de Raad van State echter dit Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Groenpool Parkbos (goedgekeurd op 16 december 2005) vernietigd. (Zie arrest nr. 202.008).

  De bevoegde diensten van de Vlaamse overheid onderzochten de concrete gevolgen van dit arrest en de noodzakelijke stappen om aan deze uitspraak van de Raad van State tegemoet te komen. Volgens de minister van Ruimtelijke Ordening zal de procedure hernomen worden vanaf het deel waar de Raad van State bezwaar tegen had. Er wordt daarover momenteel het advies ingewonnen van de Raad van State. Naar verluidt dient deze vernietiging door de Raad van State als een kort uitstel beschouwd te worden (zie verslag bevoegde commissie Vlaams Parlement dd 28/04/2010).

  Er is derhalve momenteel geen wettelijke basis meer voor de Groenpool Parkbos en voor de daarin voorziene “kunstwerken” De voorschriften van het Gewestplan gelden terug. Dit Gewestplan laat geen fietsbruggen toe op de plaats waar deze door het RUP waren voorzien. Het is derhalve voorbarig om nu reeds de procedure van de Open Oproep verder te zetten en het ontwerp overeenkomst tussen de Stad Gent en de ontwerper goed te keuren. Dit veronderstelt immers ook de goedkeuring van de bijgevoegde projectdefinitie en dus impliciet ook twee fietsbruggen die in strijd zijn met het huidige geldende Gewestplan.

  Ik kan mij niet voorstellen dat u als gemeenteraadslid een gemeenteraadsbesluit goedkeurt waarin infrastructuurwerken worden voorbereid die in strijd zijn met de momenteel geldende bepalingen inzake ruimtelijke ordening. Als goede huisvader dient de nodige voorzichtigheid te worden aan de dag gelegd en minstens gewacht op de definitieve goedkeuring van het GRUP waarin deze fietsbruggen eventueel terug zullen zijn voorzien .
  Met vriendelijke groeten
  Arthur De Decker
  Woordvoerder actiegroep 2 Bruggen Te Veel (2BTV)
  Leebeekstraat 9
  9000 Gent
  09 2202582

  • Reactie van 3S

   Arthur,
   je zegt:
   “Dit Gewestplan laat geen fietsbruggen toe op de plaats waar deze door het RUP waren voorzien.”

   Dat betwijfel ik sterk. Ligt je straat misschien in een speciale zone “woongebied waar geen fietsbruggen gebouwd mogen worden, maar wel trambruggen en extra rijstroken van autosnelwegen”?

   • Reactie van Arthur De Decker

    Neen, wel in parkgebied.

    • Reactie van Arthur De Decker

     Volgens de legende bij het geldende Gewestplan:”De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen.”
     Een 7 meter hoge brug met aanloophelling van 120 meter lijkt mij niet thuis te horen in een parkgebied, in het zicht van een beschermd monument bovendien.

    • Reactie van 3S

     Die fietsbruggen versterken de sociale functie van het parkgebied:
     zo kunnen gezinnen met kinderen op de fiets het parkgebied en het platteland bereiken.

     Geen probleem dus voor die fietsbruggen.

    • Reactie van Arthur De Decker

     De fietsbruggen tasten hier de sociale functie van het parkgebied aan. Zoals u weet zijn deze fietsbruggen niet bedoeld als toegang tot het Maaltepark, wel tot het (momenteel vernietigde) Parkbos verder in het zuiden van de E40. In feite stelt u dat het Gewestplan op die plek niet moest gewijzigd worden. Waarom werden dan in het GRUP wel kunstwerken voorzien en het parkgebied daar ingekrompen?.

     Ik ken u niet maar u kent blijkbaar ook het dossier niet goed. Stellen dat er bij een vernietigd GRUP zich geen probleem stelt voor de fietsbruggen getuigt in ieder geval van struisvogelpolitiek.

    • Reactie van 3S

     Hoezo, via elk van die twee fietsbruggen zullen toch ouders met kinderen ook tot aan het Maaltepark kunnen fietsen?
     Enerzijds vanuit Gent, anderzijds vanuit De Pinte/Rijvissche.
     Dus ook van het Maaltepark wordt de sociale functie versterkt.

    • Reactie van Arthur De Decker

     Daar raakt u de kern van het probleem: de enkele gezinnen met of zonder kinderen die vanuit Gent of De Pinte naar het Maaltepark willen fietsen kunnen dat nu reeds perfect doen. Daarvoor zijn echt geen 3,5 miljoen euro kostende fietsbruggen nodig. Die overbodige “kunstwerken” zullen daar het parkgebied en het beschermde monument enkel maar aantasten.
     Durven stellen dat dergelijke prestigieuze, megalomane, stalen, zonevreemde constructies op die plaats een versterking betekenen van de sociale functie van het Maaltepark is pure woordenzwendel dat kant noch wal raakt.
     Ik heb ondertussen wel begrepen dat er mensen bestaan die een erectie krijgen bij het horen van het woordje “fietsbrug” en zich blijkbaar niet kunnen voorstellen dat er ook zinloze brugprojecten bestaan waarvoor elke logica moet wijken, met inbegrip van de geldende Gewestplanvoorschriften.

    • Reactie van laurensv

     Arthur, u bent tegen die bruggen, uw goed recht. De gewestplannen zijn voor u ook maar een stok om de hond mee te slaan. Anderen zijn wel gewonnen voor die bruggen en hebben en democratische meerderheid achter zich. Zolang je blijft volhouden dat de Kortrijksesteenweg een aanvaardbare route is voor voetgngers en fietsers zul je weinig medestanders vinden.

    • Reactie van marc

     Arthur, sorry, maar ik heb een beetje de indruk dat je wat aan het Nimby syndroom lijdt. Fietsen over de Kortrijksesteenweg (stuk Maaltepark – Sint-Denijs-Westrem) = waanzin. Ben eigenlijk wel benieuwd naar de fietsroute die jij zou voorstellen.

    • Reactie van Arthur De Decker

     De Kortrijksesteenweg moet inderdaad fietsvriendelijker gemaakt worden. Ook indien die fietsbruggen er zijn blijft dit een vereiste. Naar verluidt bestaan er zelfs concrete plannen daartoe. Beweren dat het Maaltepark momenteel vanuit Gent onbereikbbar is voor de fiets is een leugen. Trouwens ook indien die fietsbruggen er zijn moet nog de Oudenaardsesteenweg worden gekruist en blijft er dus een probleem.

     In een rechtsstaat moet ook een democratische meederheid de rechtsregels naleven.

     Over mogelijke en veilige alternatieve fietsroutes naar het Parkbos heb ik het later nog eens. Die zijn er inderdaad.

     Wat betreft het Nimby syndroom: dit werd ook toegedicht aan de tegenstanders van de Lange Wapper die werden ondersteund door democratische partijen en een meerderheid van de Antwerpenaars. Wordt dus eerder een geuzennaam.

    • Reactie van 3S

     Arthur, je zei:

     “De Kortrijksesteenweg moet inderdaad fietsvriendelijker gemaakt worden. Ook indien die fietsbruggen er zijn blijft dit een vereiste. Naar verluidt bestaan er zelfs concrete plannen daartoe.”

     Even relativeren. Men ging al in 2003 de Kortrijksesteenweg heraanleggen, en blijft dit altijd maar uitstellen.

     Slechter dan nu kan niet, maar fietsvriendelijk zal een drukke gewestweg met snelwegop- en afritten, baanwinkels en gelijkgrondse kruispunten nooit worden.
     (Bijvoorbeeld: in die oude plannen waren heel veel rotondes gepland (met fietsers uit de voorrang). Zoals je weet zijn rotondes niet fietsvriendelijk.)

    • Reactie van 3S

     En lap: weer een deadline gemist…

     “Toch komen er vanaf volgend jaar al werken: de kruispunten Drie Sleutels en Sterre worden in respectievelijk 2009 en 2010 aangepakt.”

     http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=IN1RM22P&PostCode=9000

     http://www.gentblogt.be/2008/05/06/nieuwe-studie-over-kortrijksesteenweg