Jong VLD Gent voert actie aan de Oude Dokken

vrijdag 25 mei 2012 10u01 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , .

Op zaterdagnacht 26 mei slaan de leden van Jong VLD Gent hun tentjes op aan de Oude Dokken, op het grasveld aan de gele kraan in de Koopvaardijlaan. Ze doen dit om aan te klagen dat kwalitatieve woningen in Gent onbetaalbaar zijn geworden, ook voor jonge tweeverdieners. Zonder dak boven het hoofd, kunnen ze niet anders dan de nacht in een tent doorbrengen. Tegelijkertijd stellen ze hun programma ‘7 keer beter wonen voor’, met concrete actiepunten voor een efficiënt en daadkrachtig woonbeleid.

Wonen is anno 2012 te duur geworden. Zeker in steden swingen de prijzen de pan uit. Dit heeft een stadsvlucht in het middenklassesegment tot gevolg, die er dan weer voor zorgt dat er minder wordt geïnvesteerd in nieuwbouw en renovaties. De leefbaarheid van de centrumsteden gaat erop achteruit. De krijtlijnen van het woonbeleid worden echter uitgezet door de Vlaamse overheid, en daar wringt het schoentje maar al te vaak.

Jong VLD Gent formuleert een reeks voorstellen, gegroepeerd in een 7-puntenplan, en roept de Vlaamse regering op om deze in de praktijk om te zetten. Zo wordt voorgesteld om de sociale woningbouw op termijn volledig te vervangen door een systeem van sociale huursubsidies. Het is niet de taak van een overheid om zelf huizen te bouwen, de markt kan dat op een veel goedkopere manier.

Huursubsidies zijn niet alleen efficiënter, maar ook eerlijker. Aan iedereen die in aanmerking komt, kan meteen een huursubsidie worden toegekend. Het huidige systeem van sociale woningen wordt daarentegen gekenmerkt door een fundamentele ongelijkheid. Wie een sociale woning betrekt, kan er onbeperkt in blijven wonen, ongeacht veranderingen in de inkomenssituatie. Wie daarentegen op een wachtlijst staat, wordt jarenlang niet geholpen.

Daarnaast benadrukt Jong VLD Gent dat er nood is aan een woonbeleid op stadsregioniveau. De Vlaamse centrumsteden en hun omliggende gemeenten moeten de institutionele tools aangereikt krijgen om m.b.t. het woonbeleid en ruimtelijke ordening gezamenlijk beslissingen te kunnen nemen.

Er dringt zich ook een radicale hervorming van de woonfiscaliteit op. Concreet wordt voorgesteld om de registratierechten en de notariskosten te verlagen. Uit internationale vergelijkingen blijkt namelijk dat deze nergens zo hoog zijn als in België. Een permanente verlaging van de BTW in de bouwsector is evenzeer een must om het aanbod op te krikken. Ook moet worden onderzocht of de woonbonus, beter bekend als de hypotheekrente-aftrek, wel nog nuttig is.

Jong VLD Gent pleit ervoor dat de onroerende voorheffing vervangen wordt door een ‘slimme’ woningtaks. De huidige K.I.’s van de woningen, die als basis dienen voor de onroerende voorheffing, zijn totaal verouderd. Een nieuwe woningtaks moet dan ook de werkelijke waarde van de woningen weerspiegelen. Daarnaast kunnen ook de energieprestaties van de woningen in rekening worden gebracht. Zo kan de woningtaks een ‘slimme’ belasting worden, die milieubewust bouwen en renoveren fiscaal beloont.

Om op dit laatste thema verder te bouwen: Strengere milieuvereisten voor nieuwbouwwoningen zijn meer dan terecht en onmisbaar in de strijd tegen de globale klimaatopwarming. Toch mogen we niet blind zijn voor de kosten die deze maatregelen met zich meebrengen, en hun effect op de prijzen. Jong VLD Gent pleit er dan ook voor dat de overheid meer inzet op het aanbieden van goedkope financieringsmogelijkheden, specifiek voor energiebesparende ingrepen in woningen.

Er moet binnen het vergunningsbeleid ook meer oog zijn voor intelligente hoogbouw, wonen boven winkels, het verbouwen van leegstaande kantoren tot woningen, thuishuizen, co-housing en andere innovatieve woonvormen. Tot slot verdient ook het stimuleren van een hogere woonmobiliteit aandacht. In vergelijking met andere Europese landen wordt er in Vlaanderen en België er weinig verhuisd. Echter, hoe meer transacties, hoe efficiënter de marktwerking. Als meer mensen dichter bij hun werk gaan wonen, leidt dat bovendien tot minder files en minder uitstoot van broeikasgassen en fijn stof.

Jong VLD Gent stelt vast dat zo goed als alle partijen in hun verkiezingsprogramma’s veel aandacht schenken aan het woonbeleid. Dat is bijzonder positief! Alleen worden er slechts weinig concrete en werkbare voorstellen naar voor geschoven. Daarnaast is er weinig oog voor enkele cruciale hervormingen die op Vlaams niveau zouden moeten worden doorgevoerd. Hiertoe reikt Jong VLD Gent het programma ‘7 Keer Beter Wonen’ aan. Ze roepen Vlaams Minister van Wonen Freya Van den Bossche op om werk te maken van deze voorstellen.

Bron: persbericht

© 2012 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.